Rättvisa och ansvarsskyldighet

Sedan år 2002 finns Internationella brottsmålsdomstolen i Haag som världssamfundets instrument för att utkräva ansvar vid folkmord och andra brott mot mänskligheten. Tillkomsten av den var ett viktigt steg även om vissa nyckelländer, däribland USA, fortfarande inte ratificerat den stadga som skapade domstolen.

Den internationella brottsmålsdomstolen är en permanent domstol. FN har också upprättat tillfälliga domstolar för speciella länder och konflikter. År 1993 upprättades Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien och följande år Internationella Rwandatribunalen.

Ett ytterligare steg togs då principen ”Responsibility to Protect” (Åläggande att skydda) antogs vid FN-toppmötet i september 2005. Den slår fast att varje land har ett ansvar att skydda sin civilbefolkning mot grova kränkningar. Om inte länderna gör det – för att de inte kan, inte vill eller själva står bakom dessa kränkningar – är det internationella samfundet skyldigt att ingripa för att skydda civilbefolkningen. Det land där kränkningarna äger rum kan inte hävda att det som händer är landets inre angelägenhet som andra länder inte ska blanda sig i.

Text: Svante Lundgren, docent